Navigácia

Obsah

Ako vybaviť...

 

Daň z nehnuteľností

 

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane nasledovne:

- fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ak v priebehu roku  nadobudli novú nehnuteľnosť (kúpou, darovaním) a vklad do katastra nehnuteľností bol do 31.12. bežného roka  – termín podania do 31.1. nasledujúceho roka

- vlastníci nehnuteľnosti, ktorí zaznamenali zmenu vlastníctva v priebehu roka (zmena účelu využitia stavby, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia, zmena druhu alebo výmery pozemku a pod.) – termín podania do 31.1. nasledujúceho roka

- občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením a vydražením – termín podania do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká u dediča prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dedič vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia.

 

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca po dni schválenia príklepu súdom.

 

Povinnosť podať priznanie na zánik daňovej povinnosti majú fyzické a právnické osoby, ktorý zanikla daňová povinnosť v priebehu roka .

Ak nehnuteľnosť vlastní viac vlastníkov, môže podať daňové priznanie jeden z nich spolu s  tlačivom

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.

 

Občania nad 65 rokov a držitelia preukazu ZŤP, ktorý  sú vlastníkmi stavby alebo bytu v našej obci, ktorá slúži na ich trvalé bývanie a žijú osamotene a vedú samostatnú domácnosť sú oslobodení od dane zo stavieb a z bytov

 

Doklady potrebné k podaniu priznaní daní z nehnuteľností

 

Pri kúpe, predaji a darovaní nehnuteľnosti daňovník predloží Rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Pri zdedenej nehnuteľnosti daňovník predloží právoplatné Osvedčenie o dedičstve alebo Rozhodnutie o dedičstve. Na Osvedčení alebo Rozhodnutí musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti . Dedič je povinný si podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti  dedičského rozhodnutia.

Pri dražbe  daňovník predloží Osvedčenie o priebehu dražby, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni  schválenia príklepu súdom. Termín podania priznania je do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Pri stavebnom pozemku daňovník predloží stavené povolenie s vyznačením právoplatnosti

Pri kolaudácii stavby daňovník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, príp. skutočnú výmeru zastavanej plochy

Pri zmene v užívaní stavby daňovník predloží povolenie zmeny užívania stavby

Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode daňovník predloží  Rozhodnutie katastra o povolení vkladu

Pri odstránení stavby daňovník predloží právoplatné búracie povolenie, daňová povinnosť zaniká na základe výmazu stavby z listu vlastníctva

Pri zmene charakteru pozemku daňovník predloží výpis z listu vlastníctva

 

K  Žiadosti o oslobodenie dane z nehnuteľností je potrebné doložiť:

Občiansky preukaz

Preukaz ZŤP alebo ZŤP-S

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť vzniká z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu alebo z dôvodu užívania nehnuteľností. Občania, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území obce môžu požiadať o zníženie, resp. odpustenie poplatku na základe žiadosti.

Oznámenie  vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady sú občania povinní podať v priebehu roka do 30 dní  odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

 

Doklady potrebné k zníženiu/odpusteniu poplatku:

 

  • potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,
  • potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry ) o vykonávaní práce v zahraničí (prac. zmluvu alebo prac. povolenie),
  • doklad o prechodnom pobyte a potvrdenie o vyrubení alebo zaplatení poplatku za KO v mieste prechodného pobytu,
  • potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú ,
  • potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania,
  • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
  • potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove a dobe jeho trvania,
  • potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania ,

povolenie k pobytu v zahraničí.

Daň za psa

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovníkom nadobudol psa a zánik prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovník je povinný oznámiť vznik aj zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení

 

Daňové tlačivá:

1. Daňové priznanie FO

2. Daňové priznanie PO

3. Oznámenie spoluvlastníkov

4. Poučenie