Navigácia

Obsah

2019

VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci v obci Hodejov . Stiahnuté: 182x | 05.09.2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 188x | 18.12.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 188x | 09.05.2019

Rokovací poriadok Stiahnuté: 242x | 31.03.2019

VZN č: 2/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Hodejove Stiahnuté: 189x | 09.05.2019

2018

VZN č: 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach / trhový poriadok / Stiahnuté: 200x | 31.03.2019

2016

VZN č. 1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe a vydávaní všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Obce Hodejov Stiahnuté: 151x | 31.03.2019

VZN č: 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 197x | 31.03.2019

VZN č: 3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hodejov Stiahnuté: 156x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Hodejov Stiahnuté: 214x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016/A - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov Stiahnuté: 194x | 31.03.2019

VZN č: 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hodejov Stiahnuté: 162x | 31.03.2019

VZN č: 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodejov Stiahnuté: 188x | 31.03.2019

VZN č: 8/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovania dôchodcov v obci Hodejov Stiahnuté: 187x | 31.03.2019

VZN č: 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Hodejov Stiahnuté: 182x | 31.03.2019

Stránka