Navigácia

Obsah

2021

VZN č. 2/2021 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Hodejov Stiahnuté: 107x | 29.09.2021

VZN obce č. 1/2021 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2021/2022 Stiahnuté: 110x | 06.03.2021

2020

VZN obce č. 3/2020, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK OBCE HODEJOV Stiahnuté: 118x | 10.12.2020

VZN obce č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hodejov Stiahnuté: 144x | 01.07.2020

2019

VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci v obci Hodejov . Stiahnuté: 199x | 05.09.2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 205x | 18.12.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 215x | 09.05.2019

Rokovací poriadok Stiahnuté: 289x | 31.03.2019

VZN č: 2/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Hodejove Stiahnuté: 202x | 09.05.2019

2018

VZN č: 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach / trhový poriadok / Stiahnuté: 209x | 31.03.2019

2016

VZN č. 1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe a vydávaní všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Obce Hodejov Stiahnuté: 165x | 31.03.2019

VZN č: 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 212x | 31.03.2019

VZN č: 3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hodejov Stiahnuté: 175x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Hodejov Stiahnuté: 230x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016/A - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov Stiahnuté: 211x | 31.03.2019

VZN č: 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hodejov Stiahnuté: 180x | 31.03.2019

VZN č: 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodejov Stiahnuté: 206x | 31.03.2019

VZN č: 8/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovania dôchodcov v obci Hodejov Stiahnuté: 202x | 31.03.2019

VZN č: 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Hodejov Stiahnuté: 199x | 31.03.2019

Stránka