Navigácia

Obsah

Prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec Hodejov   umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť_o_poskytnutie_informácií.docx Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13 kB

Tento formulár môžete po vyplnení zaslať poštou klasickým spôsobom alebo e-mailom, či osobne doručiť na uvedené kontakty

Obec Hodejov

Hodejov 141

98031

starosta@obechodejov.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

- písomne ako poštovú zásielku na adresu : Obec Hodejov, č. 141, Hodejov 98031

- písomne osobným doručením do podateľne obecného úradu v Hodejove na adrese : Hodejov 141, 98031

- ústne

- elektronicky emailom : starosta@obechodejov.sk

- elektronickým spôsobom cez Slovensko.sk – do elektronickej schránky Obce Hodejov

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií  1,66 EUR, je Obcou Hodejov poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytnutie informácií presahujúci čiastku 1,66 EUR, možno uhradiť do pokladne Obecného úradu v Hodejove , alebo poštovou poukážkou na adresu  Obec Hodejov, č. 141, Hodejov 98031, alebo prevodným príkazom na číslo účtu SK71 0200 0000 0000 1552 4392

 

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Obce Hodejov účtuje oprávneným osobám za:

 

Tabuľka účtovných položiek

 Formát

Cena

 

tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A4

10 centov

 

tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A4

16 centov

 

tlač alebo čb kopírovanie jednostranne za stránku A3

13 centov

 

tlač alebo čb kopírovanie obojstranne za stránku A3

20 centov

 

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

 

 

 

 

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

 

obálka 1 kus

6 centov

 

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá na Usb kľúči

podľa cenníka