Navigácia

Obsah

VZN

2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Hodejov č. 2 / 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hodejov Stiahnuté: 18x | 01.07.2020

Návrh VZN č: 1/2020 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2020/2021 Stiahnuté: 33x | 05.03.2020

2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 42x | 18.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019 Stiahnuté: 39x | 11.12.2019

Návrh VZN č:4/2019 Stiahnuté: 45x | 11.09.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 53x | 09.05.2019

VZN 2/2019 podmienky chovu a držania zvierat Stiahnuté: 66x | 09.05.2019

VZN 1/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Hodejov Č.1/2019 Stiahnuté: 67x | 31.03.2019

Rokovací poriadok Stiahnuté: 63x | 31.03.2019

2018

4/2018 O mieste a čase zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 34x | 31.03.2019

1/2018 Trhový poriadok Stiahnuté: 54x | 31.03.2019

2017

1/2017 O mieste a čase zapisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 40x | 31.03.2019

2016

8/2016 Všeobecné záväzné nariadenie Stiahnuté: 39x | 18.12.2019

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 39x | 31.03.2019

1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe nových VZN obce Stiahnuté: 40x | 31.03.2019

2/2016 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 43x | 31.03.2019

3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie voleb. plagátov Stiahnuté: 40x | 31.03.2019

4/2016 o mieste a čase zápisu do školského zariadenia Stiahnuté: 39x | 31.03.2019

5/2016 o chove, vodení a držaní psov Stiahnuté: 51x | 31.03.2019

5/2016 A o určení príspevku v školských zariadeniach Stiahnuté: 53x | 31.03.2019

Stránka