Navigácia

Obsah

Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 34x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 VZN č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 57x | 30.06.2021

Rokovací poriadok Stiahnuté: 150x | 31.03.2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 119x | 18.12.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 134x | 09.05.2019

VZN č: 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach / trhový poriadok / Stiahnuté: 148x | 31.03.2019

VZN č: 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 144x | 31.03.2019

VZN č: 2/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Hodejove Stiahnuté: 151x | 09.05.2019

VZN č: 3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hodejov Stiahnuté: 108x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Hodejov Stiahnuté: 144x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016/A - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov Stiahnuté: 137x | 31.03.2019

VZN č: 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hodejov Stiahnuté: 115x | 31.03.2019

VZN č: 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodejov Stiahnuté: 149x | 31.03.2019

VZN č: 8/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovania dôchodcov v obci Hodejov Stiahnuté: 113x | 31.03.2019

VZN č: 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Hodejov Stiahnuté: 99x | 31.03.2019

VZN č. 1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe a vydávaní všeobecne záväzných nariadení a vnútorných noriem Obce Hodejov Stiahnuté: 106x | 31.03.2019

VZN č. 2/2021 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Hodejov Stiahnuté: 56x | 29.09.2021

VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci v obci Hodejov . Stiahnuté: 122x | 05.09.2019

VZN Č.1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2022/2023 Stiahnuté: 32x | 17.03.2022

VZN č.3/2021o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Hodejov Stiahnuté: 66x | 29.09.2021

Stránka