Navigácia

Obsah

VZN

2020

VZN obce č. 3/2020, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK OBCE HODEJOV Stiahnuté: 9x | 10.12.2020

VZN obce č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hodejov Stiahnuté: 33x | 01.07.2020

VZN obce č: 1/2020 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2020/2021 Stiahnuté: 52x | 05.03.2020

2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 54x | 18.12.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019 Stiahnuté: 57x | 11.12.2019

Návrh VZN č:4/2019 Stiahnuté: 63x | 11.09.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 70x | 09.05.2019

VZN 2/2019 podmienky chovu a držania zvierat Stiahnuté: 78x | 09.05.2019

VZN 1/2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Hodejov Č.1/2019 Stiahnuté: 84x | 31.03.2019

Rokovací poriadok Stiahnuté: 83x | 31.03.2019

2018

4/2018 O mieste a čase zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 48x | 31.03.2019

1/2018 Trhový poriadok Stiahnuté: 70x | 31.03.2019

2017

1/2017 O mieste a čase zapisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 54x | 31.03.2019

2016

8/2016 Všeobecné záväzné nariadenie Stiahnuté: 56x | 18.12.2019

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 53x | 31.03.2019

1/2016 ktorým sa určuje postup pri tvorbe nových VZN obce Stiahnuté: 54x | 31.03.2019

2/2016 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 57x | 31.03.2019

3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie voleb. plagátov Stiahnuté: 53x | 31.03.2019

4/2016 o mieste a čase zápisu do školského zariadenia Stiahnuté: 52x | 31.03.2019

5/2016 o chove, vodení a držaní psov Stiahnuté: 65x | 31.03.2019

Stránka