Navigácia

Obsah

Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 74x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 VZN č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 82x | 30.06.2021

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 26x | 15.06.2022

Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 5/2016A O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov. Stiahnuté: 19x | 10.08.2022

Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 8/2016 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Hodejov. Stiahnuté: 32x | 10.08.2022

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov. Stiahnuté: 24x | 08.06.2022

Návrh Dodatok VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Hodejov . Stiahnuté: 16x | 10.08.2022

Rokovací poriadok Stiahnuté: 192x | 31.03.2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 156x | 18.12.2019

VZN 3/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhradu za sociálne služby. Stiahnuté: 161x | 09.05.2019

VZN č: 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach / trhový poriadok / Stiahnuté: 173x | 31.03.2019

VZN č: 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 172x | 31.03.2019

VZN č: 2/2019 o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Hodejove Stiahnuté: 172x | 09.05.2019

VZN č: 3/2016 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hodejov Stiahnuté: 132x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Hodejov Stiahnuté: 176x | 31.03.2019

VZN č: 5/2016/A - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov Stiahnuté: 162x | 31.03.2019

VZN č: 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hodejov Stiahnuté: 135x | 31.03.2019

VZN č: 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodejov Stiahnuté: 170x | 31.03.2019

VZN č: 8/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovania dôchodcov v obci Hodejov Stiahnuté: 136x | 31.03.2019

VZN č: 9/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku Hodejov Stiahnuté: 132x | 31.03.2019

Stránka