Navigácia

Obsah

2022

Návrh Dodatku č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 2x | 30.11.2022

Návrh - Dodatku č. 3 ku VZN OBCE Hodejov Č. 5/2016A Stiahnuté: 1x | 30.11.2022

Návrh - Dodatku č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 8/2016 Stiahnuté: 1x | 30.11.2022

Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 5/2016A O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov. Stiahnuté: 31x | 10.08.2022

Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 8/2016 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Hodejov. Stiahnuté: 47x | 10.08.2022

Návrh Dodatok VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Hodejov . Stiahnuté: 26x | 10.08.2022

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 36x | 15.06.2022

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov. Stiahnuté: 36x | 08.06.2022

VZN Č.1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2022/2023 Stiahnuté: 54x | 17.03.2022

2021

Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 87x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 VZN č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 101x | 30.06.2021

VZN č.5/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste . Stiahnuté: 76x | 29.09.2021

VZN č.4/2021 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Hodejov Stiahnuté: 81x | 29.09.2021

VZN č.3/2021o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Hodejov Stiahnuté: 97x | 29.09.2021

VZN č. 2/2021 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Hodejov Stiahnuté: 74x | 29.09.2021

VZN obce č. 1/2021 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2021/2022 Stiahnuté: 74x | 06.03.2021

2020

VZN obce č. 3/2020, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK OBCE HODEJOV Stiahnuté: 82x | 10.12.2020

VZN obce č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hodejov Stiahnuté: 107x | 01.07.2020

2019

VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci v obci Hodejov . Stiahnuté: 161x | 05.09.2019

ŠTATÚT OBCE HODEJOV Stiahnuté: 167x | 18.12.2019

Stránka