Obsah

2024

Návrh- VZN č.1/2024 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Alapiskola, Hodejov 130-Várgede. pre školský rok 2024/2025 Stiahnuté: 37x | 28.02.2024

2023

VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hodejov Stiahnuté: 68x | 14.09.2023

VZN č. 2/2023. ktorým sa ruší VZN č. 3/2016 ktorým sa určuje postup pri umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hodejov Stiahnuté: 64x | 14.09.2023

Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hodejov Stiahnuté: 51x | 24.08.2023

Návrh VZN č. 2/2023. ktorým sa ruší VZN č. 3/2016 ktorým sa určuje postup pri umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hodejov Stiahnuté: 48x | 24.08.2023

VZN č.1/2023 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2023/2024 Stiahnuté: 68x | 16.03.2023

Návrh -VZN č:1/2023-O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2023/2024 Stiahnuté: 75x | 15.02.2023

2022

Dodatok č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 91x | 15.12.2022

Dodatku č. 3 ku VZN OBCE Hodejov Č. 5/2016A Stiahnuté: 105x | 07.06.2023

Dodatku č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 8/2016 Stiahnuté: 85x | 15.12.2022

Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 5/2016A O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov. Stiahnuté: 133x | 10.08.2022

Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 8/2016 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Hodejov. Stiahnuté: 142x | 10.08.2022

Návrh Dodatok VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Hodejov . Stiahnuté: 106x | 10.08.2022

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 128x | 15.06.2022

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov. Stiahnuté: 123x | 08.06.2022

VZN Č.1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2022/2023 Stiahnuté: 137x | 17.03.2022

2021

Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 173x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 VZN č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 187x | 30.06.2021

VZN č.5/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste . Stiahnuté: 159x | 29.09.2021

VZN č.4/2021 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Hodejov Stiahnuté: 166x | 29.09.2021

Stránka