Navigácia

Obsah

2023

VZN č.1/2023 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2023/2024 Stiahnuté: 14x | 16.03.2023

Návrh -VZN č:1/2023-O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2023/2024 Stiahnuté: 12x | 15.02.2023

2022

Dodatok č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 24x | 15.12.2022

Dodatku č. 3 ku VZN OBCE Hodejov Č. 5/2016A Stiahnuté: 38x | 15.12.2022

Dodatku č. 3 VZN OBCE Hodejov Č. 8/2016 Stiahnuté: 22x | 15.12.2022

Návrh Dodatku č. 2 ku VZN č. 5/2016A O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hodejov. Stiahnuté: 65x | 10.08.2022

Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 8/2016 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Hodejov. Stiahnuté: 77x | 10.08.2022

Návrh Dodatok VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Hodejov . Stiahnuté: 48x | 10.08.2022

Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 64x | 15.06.2022

Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov. Stiahnuté: 59x | 08.06.2022

VZN Č.1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2022/2023 Stiahnuté: 79x | 17.03.2022

2021

Dodatku č. 2 VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za drobné stavebné odpady na území obce Hodejov Stiahnuté: 107x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 VZN č. 9/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Hodejov . Stiahnuté: 127x | 30.06.2021

VZN č.5/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste . Stiahnuté: 100x | 29.09.2021

VZN č.4/2021 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Hodejov Stiahnuté: 103x | 29.09.2021

VZN č.3/2021o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Hodejov Stiahnuté: 119x | 29.09.2021

VZN č. 2/2021 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Hodejov Stiahnuté: 98x | 29.09.2021

VZN obce č. 1/2021 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole - Alapiskola Hodejov pre školský rok 2021/2022 Stiahnuté: 97x | 06.03.2021

2020

VZN obce č. 3/2020, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK OBCE HODEJOV Stiahnuté: 109x | 10.12.2020

VZN obce č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hodejov Stiahnuté: 135x | 01.07.2020

Stránka