Navigácia

Obsah

 

Štatút obce Hodejov – 2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Obecné zastupiteľstvo v Hodejove na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Hodejove.

 

 

ŠTATÚT OBCE

Hodejov

 

 

 

PRVÁ HLAVA

 

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

 

(1)     Štatút obce Hodejov upravuje v súlade so všeobecne známymi právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2)     Štatút obce Hodejov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

Čl. 2 - Postavenie obce

 

(1)     Obec Hodejov  je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdržujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Hodejov tvorí katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Hodejov  možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2)     Obec Hodejov je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)     Obec Hodejov má právo na svoje obecné symboly.

(4)     Ukladať obci Hodejov povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

Čl. 3 - Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1)     Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecnom záväznom nariadení.

(2)     Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3)     Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)     Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6)     Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

(7)     Obec môže vyhlásiť verejnú zbierku - § 4 ods. 3 písm. b/ zákona o obecnom zriadení v prípadoch, ktoré uznesením určí obecné zastupiteľstvo.

 

Čl. 4 - Samospráva obce

 

(1)     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 ods. 1 s použitím § 28 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

(2)     Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)   orgánov obce,

b)   miestnym referendom,

c)   zhromaždením obyvateľov obce.

         Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(3)     Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečenia jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(4)     Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon o obecnom zriadení v § obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia – podľa § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení (ďalej len "nariadenia").

          Obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením:

  1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
  2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
  3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
  4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
  5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek 3 písm. n)],
  6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon – v rámci preneseného výkonu štátnej správy,

 (5)    Obec môže ustanoviť nariadením iné povinnosti, ktoré nie sú v rozpore v právnymi predpismi.

 (6)  Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, zverejňovaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon o obecnom zriadení v § 6 zákona o obecnom zriadení, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hodejove.

(7)     Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov - najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

DRUHÁ HLAVA - MAJETOK OBCE

 

Čl. 5

 

(1)     Majetok obce Hodejov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

(2)     Majetok obce sa používa najmä:

-     pre verejné účely,

-     na podnikateľskú činnosť,

-     na výkon samosprávy obce.

         Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

(3)     Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4)     Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou - najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

(5)     Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce - pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(6)     Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Hodejove v súlade s platnou právnou úpravou.

(7)     Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

Čl. 6

 

(1)     Obec a jej orgány , subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2)     Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovávať.

         Sú povinné najmä:

-     udržiavať a užívať majetok,

-     chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-     používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-     viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3)     Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4)     V majetkových veciach (zmluvných majetkovo-právnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

Čl. 7

 

(1)     Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2)     Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3)     Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

Čl. 8

 

(1)     Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou vyplývajúcou zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiace právne predpisy.

 

                                                                                 Čl. 9

 

(1)     Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce Hodejov", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hodejove (§ 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2)     Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-     majetok obce,

-     nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

-     postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-     správu majetku obce,

-     hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-     nakladanie s cennými papiermi,

-     aukčný predaj vecí,

-     kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,

-     odpustenie pohľadávok obce.

(3)    Nakladanie s majetkom obce /zmluvné vzťahy/ je obec povinná zverejňovať na svojom webovom

         sídle obce v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

         k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

 

TRETIA HLAVA - FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

Čl. 10 - Financovanie

 

(1)     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

(2)     Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

(3)     Obci môžu byť poskytnuté dotácie so štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a fondov EÚ. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený v rozpočte Slovenskej republiky a rozpočtových pravidlách.

 

Čl. 11 - Rozpočet

 

(1)     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Hodejove.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2)     Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci a webovom sídle obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce.

(3)     Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

(4)     Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5)     Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(6)     Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na príslušný rok.

(7)     Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné)  na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(8)     Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9)     Ročnú účtovnú závierku obce overuje auditor. (§ 9 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

Čl. 12 - Rozpočtové provizórium

 

(1)     Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2)     Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3)     Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú "Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

ŠTVRTÁ HLAVA - ORGÁNY OBCE

 

Čl. 13 - Základné ustanovenia

 

(1)     Orgánmi obce  sú:

a)   obecné zastupiteľstvo,

b)   starosta obce.

(2)     Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

a)   komisie obecného zastupiteľstva,

b)   obecný úrad.

         Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(3)     Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(4)     Obec  zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou - napr. podľa zák. NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

 

Čl. 14 - Obecné zastupiteľstvo obce

 

(1)     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Hodejov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – Siedma časť - Voľby do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Obecné zastupiteľstvo v Hodejove má 7 poslancov, ktorých počet podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení určí pred voľbami na celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo.

(3)   Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený aj zamestnanec obce, ak je na výkon funkcie poslanca dlhodobo uvoľnený.

(4)     Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Čl. 15 - Úlohy obecného zastupiteľstva

 

(1)     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Hodejov a vykonáva svoju samosprávnu právomoc podľa § 11 ods. 3 SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2)       Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)   určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)   schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

c)   schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)   rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm. b/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a ods.1 písm. c/ cit. zák.,

e)   určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)   vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g)   uznášať sa na nariadeniach obce,

h)   určovať rozsah výkonu funkcie starostu obce podľa § 11 ods. 4 písm. i/, jeho plat v rozsahu stanovenom zákonom č. 253/1994 Z.z. v platnom znení a plat hlavného kontrolóra obce - § 18c – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

i)    zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

k)   zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l)    udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m)  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

n)   schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,

o)   schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

p)   schvaľovať aukčný predaj vecí,

r)    stanovovať farby obce, obecnú zástavu a erb obce,

s)   schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v rozsahu podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení,

t)    poveruje jedného poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch vyplývajúcich z ustanovenia § 12 ods. 5 a 6.

(3)     Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.

(4)     Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hodejove.

 

Čl. 16 - STAROSTA OBCE

 

(1)     Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta obce môže písomne poveriť zamestnanca obce rozhodovaním o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce a v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3)     Starosta najmä:

a)   zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,

b)   vykonáva obecnú správu,

c)   zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d)   rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)   uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f)   určuje plat zástupcu starostu, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov obce,

(4)     Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné,

(5)    Starosta je povinný písomne oznámiť obci skutočnosti súvisiace :

         - s jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, resp. za trestný čin s uložením právoplatného odsudzujúceho rozsudku na nepodmienečný trest odňatia slobody, 

         - so zmenou trvalého pobytu,          

         - so vznikom nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu.

 

Čl. 17 - ZÁSTUPCA STAROSTU

 

(1)     Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie z poslancov obecného zastupiteľstva poverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

(2)     Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.  Rozsah zastupovania starostu zástupcom starostu určí starosta v písomnom poverení.

(3)     Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a)   zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

b)   vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obce,

(4)     Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne.

(5)     Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

(6)     Podrobnejšiu úpravu pôsobností zástupcu starostu obsahuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

Čl. 18 - HLAVNÝ KOTROLÓR OBCE

 

(1)     Hlavný kontrolór je zamestnanec obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce - § 18 až § 18g zákona o obecnom zriadení.

(2)     Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

(3)     Hlavný kontrolór najmä:

a)   vykonáva kontrolu:

-     nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

-     účtovníctva a iných pokladničných operácií na obecnom úrade,

-     hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-     čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

-     správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, z fondov a dotácií,

b)   preveruje:

-     ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

-     tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-     opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia miestnych daní a poplatkov v obci,

-     možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c)   vypracúva odborné stanoviská:

-     k návrhu rozpočtu obce na príslušný  rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

-     k záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

          d)  -    v prípadoch, ktoré neznesú odklad vykoná kontrolu na základe požiadania starostu obce.

(4)     Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5)     Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na zamestnancov obce.

(6)     Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na dobu 6 rokov.

(7)     Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne raz štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

(8)     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtových a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.

(9)     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(10)   Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

Čl. 19 - KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

(1)     Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.

(2)     Stálou  komisiou  je osobitná  komisia  s   názvom  : „Komisia  pre  ochranu   verejného  záujmu pri   

          výkone  funkcií  verejných  zamestnancov obce“,   ktorá   je   zložená   len  z poslancov   obecného

          zastupiteľstva  a   je  najmenej  3  členná.  Jej zloženie  a  úlohy vyplývajú  z čl. 7 ods. 1 Ústavného

          zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 (2)    Ostatné komisie, ktoré obec zriadi, sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

 (3)    Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

         Predseda komisie zastupuje komisiu navonok a:

-     riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,

-     zostavuje plán činnosti,

-     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

(3)     Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a)   vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,

b)   vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c)   kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(4)     Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v možnosti prijatia  samostatného Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(5)     Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

                                                                 Čl.  20 - OBECNÝ ÚRAD

 

(1)     Obecný úrad je  zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2)     Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)   zabezpečuje písomnú agendu  orgánov samosprávy obce,

b)   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c)   pripravuje rozhodnutia obce vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d)   vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

e)   koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

f)   organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

(3)     Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta obce.

 

Piata hlava – MIESTNE REFERENDUM

 

Čl.  21

 

(1)     Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2)     Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh (§ 11 a ods. 1 zák SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov):

a)      na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu (§13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení),       

c)   petície skupiny obyvateľov obce v počte 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície, (§ 11a ods. 1 písm. c zákona o obecnom zriadení),

(3)     Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4)     Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda s obsahom podľa § 11 a ods. 7 zákona o obecnom  zriadení.

(5      Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(6)     Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

Šiesta hlava -  ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

 

Čl. 22

 

(1)     Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať  zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

(2)     Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho častí vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

- ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)     Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(4)     Podmienky organizovania a uskutočňovania  zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5)     Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli  obce, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6)     Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 - 5 tohto ustanovenia.

 

Siedma hlava - POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Čl. 23 - ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

(1)     Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(2)     Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

Čl. 24 - VZNIK A ZÁNIK POSLANECKÉHO MANDÁTU

 

(1)     Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2)     Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3)     Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa počas jedného roka nezúčastní ani raz zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(4)    K zániku mandátu poslanca dochádza tiež :

         - odmietnutím sľubu  alebo zložením sľubu s výhradou,

         - vzdaním sa mandátu,

         - právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody  nebol podmienečne odložený,

         - pozbavením spôsobilosti na právne úkony,

         - zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

         - vznik funkcie, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva (§ 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení),

         - zrušením obce,

         - smrťou.        

 

Čl. 25 - PRÁVA A POVINNOSTI POSLANCOV

 

(1)     Poslanec je oprávnený najmä:

a)   predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)   interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

c)   požadovať do vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)   požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)   zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)   požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

g)   poskytnutie odmeny podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.

(2)     Poslanec je povinný najmä:

a)   zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)   zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)   dodržiavať Štatút obce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v ...................... ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy obce,

d)   dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a dodržiavanie,

e)   obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

(3)     Poslanec je povinný bezodkladne písomne oznámiť obci skutočnosti súvisiace :

               - s jeho právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, resp. za trestný čin s uložením  

                 právoplatného odsudzujúceho rozsudku na nepodmienečný trest odňatia slobody, 

               - so zmenou trvalého pobytu,          

               - so vznikom nezlučiteľnosti výkonu funkcie poslanca (§ 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení),

 (4)    Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného   

           zastupiteľstva.

 

Čl. 26 - NÁHRADY POSLANCOV

 

(1)     Funkcia poslancov sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2)     Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

(3)     Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy  patrí poslancom odmena podľa zásad odmeňovania poslancov, resp. plat starostovi obce.

 

 

                           Ôsma hlava - VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

 

                                                                            Čl. 27

 

(1)     Veci spoločného záujmu obce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou s okolitými mestami a obcami.

(2)     Obec môže v záujme svojich práv a povinností vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

 

Deviata hlava

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 

                                                                              Čl. 28

 

(1)     Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.)

(2)     Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

PRVÁ ČASŤ - SYMBOLY OBCE

 

                                                                          Čl.  29

 

(1)     Obecnými symbolmi sú ERB OBCE a VLAJKA OBCE.

 

Čl. 30 - ERB OBCE

 

(1)     Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(2)     Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku.

(3)     Erb obce sa používa:

a)   na pečatidle obce,

b)   na insigniách starostu,

c)   na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznania obce,

d)   na budovách, kde má sídlo obecný úrad,

e)   na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

f)   v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

         g)   na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce.

(4)     Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(5)     Obec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce  ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené a nesprávne používanie erbu.

 

 

DRUHÁ ČASŤ - ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY

Čl.  31 - ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

(1)     Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)      Čestné občianstvo obce Hodejov,

b)      Cena obce Hodejov,

c)      Cena starostu obce Hodejov,

d)      Odmeny.

 

                                                        Čl.  32 - ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE

 

(1)     Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Hodejov.

(2)     O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu  nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

(3)     O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

Čl. 33 - CENA OBCE

 

(1)     Cena obce Hodejov sa udeľuje za:

-     vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-     činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-     činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2)     Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3)     Cenu obce Hodejov tvorí plaketa s erbom . K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4)     Cena obce Hodejov sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(5)     Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

Čl. 34 - CENA STAROSTU OBCE

 

(1)     Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2)     Cenu starostu obce  tvorí vecný dar , ktorý schváli obecné zastupiteľstvo.

(3)     Evidencia sa vedie v Kronike obce Hodejov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

Čl.  35 - ODMENY

 

(1)     Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

 

TRETIA ČASŤ - KRONIKA OBCE

 

                                                                        Čl.  36

 

(1)     Kronika obce Hodejov sa vedie v úradnom jazyku.

(2)     Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3)     Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4)     Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Jedenásta hlava - POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

Čl.  37 - POMOC OBYVATEĽOM PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

(1)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2)     Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3)     Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4)     Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

Čl. 38 - POMOC OBCE PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

 

(1)     Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2)     Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo a náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava

Čl.  39

 

(1)     Štatút obce Hodejov  je základnou právnou normou obce.. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2)     Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hodejov  nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3)     Štatút obce Hodejov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hodejove dňa 5.6.2019.

(4)     Štatút obce Hodejov  nadobúda účinnosť 15 dňom po zverejnení.

V Hodejove , dňa 3.4.2019

 

                                                                                                                     .................................

                                                                                                                         Katarína Jakabová

                                                                                                                           starostka obce

 

 

 

 

 Návrh Štatútu obce  bol vyložený na pripomienkovanie obyvateľom obce  dňa : 29.4.2019.

 Pripomienky boli vyhodnotené dňa : 0

Schválený Štatút obce bol zverejnený na webovom sídle obce dňa : ......................... 

Schválený Štatút obce bol vyložený na úradnej tabuli obce dňa : .........................                   

 

Zložené dňa : .....................................